دانشکده فیزیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      -
 
  
      -
 
·   شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور در سال 95

·   آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ph.D)
 

تقویم آموزشی دانشگاه -نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ،نیمسال تابستانی، نیمسال اول و دوم تحصیلی ۹۷-۹۶


قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشکده فیزیک مورخ 1394/06/02 فاصله زمانی تصویب پروپزال تا زمان دفاع از پروپزال  2 ماه می باشد                             

 مقرر گردیده شد برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی حداقل 2 ماه پس از تصویب پروپزال مجوز دفاع صادر گردد.  در غیر این صورت مجوز دفاع صادر نخواهد گردید.

 
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان - دانشگاه صنعتی قم

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان - دانشگاه جهرم

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان - دانشگاه قم


معرفی بورس دولت چین به دانشگاه هامعرفی بورس دولت اندونزی به دانشگاه ها

  پذیرش دانشجویان استعداد های درخشان دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

 
       اخبار و رویدادها